תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר מטרתם להגדיר את היחסים בין המרכז לחיים עצמאיים ברשת בע"מ (להלן: "המרכז לחיים עצמאיים ברשת") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: "המשתמש").

1.    האתר וכל הדפים, האינפורמציה, המודעות (להלן: "התוכן") הינם רכושה הבלעדי של המרכז לחיים עצמאיים ברשת.  אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמרכז לחיים עצמאיים ברשת.

2.    בהתחשב במטרת האתר למתן תמיכה חברתית ומענה במצבי דחק או חרדה, המעוניין להירשם לאתר מצהיר כי תנאי ההרשמה ידועים לו והוא מסכים לקבלם.

3.    על מנת שלא לפגוע במשתמשים, המרכז לחיים עצמאיים ברשת אינו מנמק החלטותיו בנושאי אישורו או אי אישורו של רישום משתמש. המרכז לחיים עצמאיים ברשת יהיה רשאי לעדכן את מדיניות הרישום שלו ובכל מקרה, יהיה עצמאי ורשאי שלא לנמק את סירובו לאשר את רישומו של משתמש מתעניין.

4.    השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.

5.    המרכז לחיים עצמאיים ברשת לא ישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני. המרכז לחיים עצמאיים ברשת אינו אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או דרך האפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.

6.    התוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה נאסף ממקורות רבים. למרכז לחיים עצמאיים ברשת אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין הוא נושא באחריות או ערבה לטיב המידע ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

7.    כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המסחריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, שמורות באופן בלעדי למרכז לחיים עצמאיים ברשת.

8.    המרכז לחיים עצמאיים ברשת שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן הודעה מראש.

     המרכז לחיים עצמאיים ברשת מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, שומר המרכז לחיים עצמאיים ברשת על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

9.   המרכז לחיים עצמאיים ברשת שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, המרכז לחיים עצמאיים ברשת לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו.

אל הגולש.

להלן כללי השימוש באתר המרכז לחיים עצמאיים ברשת ותקנון ההשתתפות בו:

10.  גלישה באתר מהווה הודעה כי המשתמש קרא תקנון זה והסכים לתוכנו.

11.  האתר מועלה לרשת האינטרנט במסגרת פרוייקט משותף של ג'וינט ישראל ו"מקשיבים נט".

12.  תקנון זה נכתב בלשון זכר וכל ביטוי בלשון זכר מתייחס לשני המינים כאחד.

13.  השימוש באתר מותר אך ורק למשתתפים שהשתתפותם אושרה מראש על ידי הממונה על האתר. הרישום לאתר מותנה בהעברת מספר פרטי מידע, במידה וידרשו על ידי הממונה.

       האתר ישמור על כל המידע שיועבר אליו במסגרת ההרשמה בסוד גמור.

14.  האתר יהיה פתוח לשימוש המשתמשים בו באופן קבוע במשך כל שעות היממה, לרבות שבתות וחגים ואולם רכזי צ'טים יהיו פעילים בשעות ובימים מוגדרים מראש ונתונים לשינוי.

15.  הממונה על האתר רשאי לאשר השתתפות גולש באתר, או בחלק מן הפעילויות באתר, או למנוע אותה בכל עת ומכל טעם שהוא ולא יהיה חייב לנמק הסכמתו או סירובו.

16.  המשתתפים מתחייבים שלא לחשוף את זהותם למעט שם פרטי וכן להימנע מחשיפת כל פרט שעלול להגיע לידי גולשים אחרים ולפגוע בפרטיותם. אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכותו של הממונה לקבל פרטים אישיים מהגולש  במידת הצורך עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  של הממונה על האתר.

17.  המשתתפים מתחייבים שלא להעלות לאתר תכנים מילוליים, ויזואליים או קוליים שיש בהם משום הפרת חוק ו/או פגיעה באדם על רקע מינו, גזעו, דתו, מצבו הנפשי או המשפחתי וכן להימנע מלהעלות תכנים פונוגרפיים.

18.  המשתתפים מתחייבים לשמור על פרטיות המשתתפים האחרים ועל כבודם ולא לעשות במידע המועלה באתר על ידי משתתפים אחרים כל שימוש מסחרי או אחר.

19.  המשתתפים מצהירים שידוע להם כי אין האתר אחראי לתכנים המופיעים בו וכי האחריות על כל מידע באתר מוטלת אך ורק על מי שהעלה אותו.

20.  המשתתפים מתחייבים שלא להעניק כל יעוץ רפואי, נפשי, מקצועי או אחר במסגרת האתר.

21.  כל ייעוץ שינתן באתר ע"י מומחים ובעלי מקצוע, ינתן באחריות המומחים ובעלי המקצוע לבדם ואין לאתר כל אחריות למידע זה או לתוצאות השימוש בו.

       כונן מטעם הפרוייקט יהיה זמין לרשות המשתמשים בשעות ובימים שיקבעו מראש והודעה תשלח על המועדים שיקבעו.

       אין באמור לעיל בכדי להבטיח תגובה מיידית של הכונן במקרה של פנייה במועדים שנקבעו מראש ויתכן עיכוב במתן התגובה מסיבות הקשורות לטיפול במקרה אחר או כל סיבה הקשורה לזמינותו של הכונן.

22.  אין האתר אחראי להפרות זכויות יוצרים, הפרת איסור לשון הרע או הפרת כל חוק פלילי או אזרחי מצידו של מי מן המשתתפים באתר.

23.  המשתתפים מתחייבים שלא לאסוף מידע על משתתפים אחרים באתר.

24.  האתר רשאי לאפשר הקמת פורומים בנושאים שונים בהם יוכלו המשתתפים החברים בפורום להחליף דעות בעניינים שונים.

25.  אין האתר אחראי לחילופי המידע או הדברים שיעלו המשתתפים בפורומים השונים אם וככל שיהיו באתר.

26.  אין הנהלת האתר חייבת להתיר לכל משתתף להשתתף בפעילות הפורומים או חלקם והדבר נתון לשיקול דעתה של הנהלת האתר בלבד.

27.  האתר אינו אחראי לכל נזק שיגרם למחשבו של המשתתף או לתכניו בגין השימוש באתר ובכלל זה בשל כל וירוס, תכנת ריגול, פריצה או כל צורה אחרת של עבירות מחשב.

28.  האתר מעביר מידי פעם מידע על פעילויות שונות של האתר והמשתתף מצהיר כי הוא מסכים לקבל במייל או באפליקציה או ב – SMS את המידע האמור.

29.  הדין החל על האתר ועל כל מחלוקת בין האתר ובין כל משתתף יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל תביעה הקשורה באתר תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך באזור המרכז.

ת. מסמכים: תנאי שימוש באתר בטחון נט.