א.             נותני השירות יבצעו את המוטל עליהם על פי הסכם זה בנאמנות כלפי הלקוח. נותני השירותים ינהגו ביושר, באמינות ובהגינות ביחסיהם עם הלקוח. 

ב.              כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל הקשור  לפרויקט זה, לא ימסרו ולא יועברו לגורם כלשהו ללא אישור הלקוח.

ג.               נותן השירותים מתחייב שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור הלקוח.

ד.              מקשיבים נט לא תעביר לצדדים שלישיים מידע שנאסף אודות לקוחותיה ללא אישור הלקוח, אלא במקרים של סכנת חיים אישית או לאחר או עבירות חוק אשר מחייבות דיווח.